Polityka Prywatności

  1. Składając zamówienie w firmie Avanti G.Jakubowski S.Nogajski Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Avanti G.Jakubowski S.Nogajski oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez firmę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Avanti G.Jakubowski S.Nogajski 00-153 Warszawa ul. Zamenhofa 1. Powierzone firmie dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia Klienta,
    W celu realizacji umowy Avanti G.Jakubowski S.Nogajski może udostępniać zebrane od klientów dane podmiotom zewnętrznym, takim jak : firmy kurierskie, pośrednicy płatności, firmy rozwijające i serwisujące oprogramowanie firmy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego z uwagi na cel czynności minimum.
    Dane udostępnione przez klienta mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Powierzone firmie Avanti G.Jakubowski S.Nogajski dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących
przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).